Teaching - Learning

Teaching - Learning - Tất cả sản phẩm Teaching - Learning chính hãng, giá rẻ, mới nhất tháng 07/2024. Giao hàng toàn quốc, thu tiền tại nhà (COD), bảo hành chính hãng. Đổi trả hàng nếu không hài lòng.
1.235 sản phẩm
Trang 1/26

[{"content": ["

S\u00e1ch gi\u00e1o khoa \u2013 Ng\u01b0\u1eddi th\u1ea7y v\u0129 \u0111\u1ea1i c\u1ee7a m\u1ecdi th\u1ebf h\u1ec7 h\u1ecdc sinh, sinh vi\u00ean t\u1eeb x\u01b0a \u0111\u1ebfn nay

\nGi\u00e1o d\u1ee5c lu\u00f4n l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111\u1ec1 t\u00e0i \u0111\u01b0\u1ee3c quan t\u00e2m t\u1eeb x\u01b0a \u0111\u1ebfn nay. Do v\u1eady nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch v\u1ec1 gi\u00e1o d\u1ee5c tr\u1edf th\u00e0nh nh\u1eefng c\u00f4ng c\u1ee5 quan tr\u1ecdng, h\u1eefu \u00edch cho nhi\u1ec1u th\u1ebf h\u1ec7 h\u1ecdc sinh, sinh vi\u00ean. Nh\u1eefng lo\u1ea1i s\u00e1ch gi\u00e1o khoa \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e2n chia v\u00f4 c\u00f9ng phong ph\u00fa, ph\u00f9 h\u1ee3p cho t\u1eebng c\u1ea5p h\u1ecdc nh\u01b0: S\u00e1ch gi\u00e1o khoa d\u00e0nh cho thi\u1ebfu nhi, s\u00e1ch gi\u00e1o khoa ti\u1ec3u h\u1ecdc, trung h\u1ecdc c\u01a1 s\u1edf, s\u00e1ch gi\u00e1o khoa d\u00e0nh cho trung h\u1ecdc ph\u1ed5 th\u00f4ng,... Kh\u00f4ng ch\u1ec9 th\u1ebf, s\u00e1ch gi\u00e1o khoa c\u00f2n h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c h\u00ecnh th\u00e0nh nh\u00e2n c\u00e1ch v\u00e0 k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng cho l\u1edbp tr\u1ebb. V\u1edbi t\u1ea7m quan tr\u1ecdng \u0111\u1ed1i v\u1edbi x\u00e3 h\u1ed9i m\u00e0 hi\u1ec7n nay, s\u00e1ch gi\u00e1o khoa \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang tr\u1edf th\u00e0nh th\u1ec3 lo\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n \u0111\u1ea7u t\u01b0 ngu\u1ed3n v\u1ed1n v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng l\u1ef1a ch\u1ecdn.

\n

Ti\u00eau ch\u00ed l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u1ea7u s\u00e1ch gi\u00e1o khoa

\n- N\u1ed9i dung ki\u1ebfn th\u1ee9c trong s\u00e1ch: C\u00e1c ki\u1ebfn th\u1ee9c trong s\u00e1ch gi\u00e1o khoa tr\u01b0\u1edbc h\u1ebft ph\u1ea3i \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ednh \u0111\u1ed3ng b\u1ed9 trong t\u1eebng c\u1ea5p h\u1ecdc. Th\u1ee9 hai l\u00e0 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u1ee5c ti\u00eau t\u1eebng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh, c\u1ee5 th\u1ec3, \u0111\u00fang \u0111\u1ee7 v\u1edbi c\u00e1c y\u00eau c\u1ea7u c\u1ea7n \u0111\u1ea1t c\u1ee7a m\u00f4n h\u1ecdc. S\u00e1ch gi\u00e1o khoa c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng ch\u00ednh l\u00e0 cung c\u1ea5p nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c c\u01a1 b\u1ea3n, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi th\u1ef1c ti\u1ec5n. Ngo\u00e0i ra, s\u00e1ch gi\u00e1o khoa v\u1eabn b\u1ea3o \u0111\u1ea3m trang b\u1ecb cho h\u1ecdc sinh, sinh vi\u00ean nh\u1eefng h\u00e0nh trang v\u1ec1 tri th\u1ee9c v\u00e0 n\u1ec1n t\u1ea3ng to\u00e0n di\u1ec7n. B\u1ea3o \u0111\u1ea3m vi\u1ec7c h\u1ecdc sinh, sinh vi\u00ean ti\u1ebfp c\u1eadn g\u1ea7n h\u01a1n v\u1edbi ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p \u0111\u00e3 \u0111\u1ecbnh h\u01b0\u1edbng trong t\u01b0\u01a1ng lai.\n- C\u1ea7n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o v\u1ec1 t\u00ednh s\u01b0 ph\u1ea1m: Kh\u00e1c v\u1edbi c\u00e1c lo\u1ea1i s\u00e1ch kh\u00e1c, s\u00e1ch gi\u00e1o khoa c\u1ea7n ph\u1ea3i c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng h\u1ed7 tr\u1ee3 gi\u00e1o vi\u00ean v\u1ec1 ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p c\u0169ng nh\u01b0 h\u00ecnh th\u1ee9c t\u1ed5 ch\u1ee9c d\u1ea1y v\u00e0 h\u1ecdc. \u0110\u00e1nh gi\u00e1 k\u1ebft qu\u1ea3 h\u1ecdc t\u1eadp c\u1ee7a h\u1ecdc sinh v\u00e0 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o h\u1ed7 tr\u1ee3 h\u1ecdc sinh ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p h\u1ecdc t\u1eadp h\u1eefu \u00edch.\n- V\u1ec1 c\u1ea5u tr\u00fac v\u0103n b\u1ea3n: S\u00e1ch gi\u00e1o khoa th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf m\u1ed9t c\u00e1ch khoa h\u1ecdc theo ch\u01b0\u01a1ng, b\u00e0i, ho\u1eb7c ph\u1ea7n\u2026 B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ed3ng gh\u00e9p c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m s\u00e1ng t\u1ea1o v\u00e0o c\u00e1c m\u00f4n h\u1ecdc \u0111\u1ec3 c\u00f3 s\u1ef1 t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed3ng v\u1edbi th\u1ef1c t\u1ebf.\n- C\u00e1ch tr\u00ecnh b\u00e0y: S\u00e1ch gi\u00e1o khoa c\u0169ng c\u1ea7n ph\u1ea3i \u0111\u1ea3m b\u1ea3o c\u00e1c y\u00eau c\u1ea7u v\u1ec1 t\u00ednh m\u1ef9 thu\u1eadt, k\u1ef9 thu\u1eadt tr\u00ecnh b\u00e0y n\u1ed9i dung, h\u00ecnh th\u1ee9c\u2026

\n

S\u00e1ch gi\u00e1o khoa d\u1ea1y k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng d\u00e0nh cho tr\u1ebb

\n- N\u1ed9i dung: S\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng bao g\u1ed3m nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng, trang b\u1ecb cho c\u00e1c em nh\u1eefng k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng th\u01b0\u1eddng ng\u00e0y sao cho ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi chu\u1ea9n m\u1ef1c x\u00e3 h\u1ed9i. Gi\u00fap c\u00e1c em c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng ph\u00f3 m\u1ed9t c\u00e1ch linh ho\u1ea1t trong c\u00e1c t\u00ecnh hu\u1ed1ng b\u1ea5t ng\u1edd,... \u0110\u1ed3ng th\u1eddi c\u0169ng t\u1ea1o cho c\u00e1c em nh\u1eefng th\u00f3i quen t\u1ed1t, l\u00e0nh m\u1ea1nh v\u00e0 t\u00edch c\u1ef1c, lo\u1ea1i b\u1ecf nh\u1eefng th\u00f3i quen x\u1ea5u, ti\u00eau c\u1ef1c.\n- T\u00ean s\u00e1ch: Usborne - Moving House Sticker book,...\n- Nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n: Usborne Publishing,...

\n

S\u00e1ch gi\u00e1o khoa v\u1ec1 khoa h\u1ecdc kh\u00e1m ph\u00e1 d\u00e0nh cho tr\u1ebb

\n- N\u1ed9i dung: Nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch gi\u00e1o khoa v\u1ec1 khoa h\u1ecdc kh\u00e1m ph\u00e1 d\u00e0nh cho tr\u1ebb l\u00e0 nh\u1eefng c\u00f4ng c\u1ee5 h\u1eefu \u00edch, gi\u00fap b\u1ea1n \u0111\u1ecdc nh\u00ed c\u0169ng nh\u01b0 l\u00e0 gi\u00fap cho c\u00e1c th\u1ea7y c\u00f4 gi\u00e1o v\u00e0 ph\u1ee5 huynh, t\u1eebng b\u01b0\u1edbc ti\u1ebfp c\u1eadn m\u1ed9t c\u00e1ch g\u1ea7n g\u0169i nh\u1ea5t v\u1ec1 khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt, th\u00e0nh th\u1ea1o nhi\u1ec1u k\u1ef9 n\u0103ng v\u1ec1 khoa h\u1ecdc \u0111\u1eddi s\u1ed1ng trong th\u1eddi \u0111\u1ea1i c\u00f4ng ngh\u1ec7 m\u1edbi.\n- T\u00ean s\u00e1ch: Lift-the-flap questions and answers about our world\n- Nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n: Usborne Publishing,...

\n

Mua s\u00e1ch gi\u00e1o khoa cho tr\u1ebb v\u1edbi gi\u00e1 t\u1ed1t t\u1ea1i NhaSachHoaSen.com

\n\u0110\u1ebfn website th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed NhaSachHoaSen.com ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu cu\u1ed1n s\u00e1ch gi\u00e1o khoa \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang tr\u1edf n\u00ean hot nh\u1ea5t hi\u1ec7n nay. mua s\u00e1ch gi\u00e1o khoa online \u1edf \u0111\u00e2u? B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn mua nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch gi\u00e1o khoa \u01b0ng \u00fd t\u1ea1i trang web th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed NhaSachHoaSen.com. \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed v\u1edbi \u0111a d\u1ea1ng h\u00e0ng h\u00f3a t\u1eeb nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng tr\u00ean th\u1ebf gi\u1edbi. Kh\u00f4ng ch\u1ec9 th\u1ebf, NhaSachHoaSen.com c\u00f2n c\u00f3 ch\u00ednh s\u00e1ch giao h\u00e0ng r\u1ea5t nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. H\u00e3y \u0111\u1ebfn v\u1edbi NhaSachHoaSen.com ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m d\u1ecbch v\u1ee5 mua s\u1eafm online h\u1ea5p d\u1eabn nh\u00e9!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Teaching - Learning