Sách Y Học

Sách Y Học - Tất cả sản phẩm Sách chuyên ngành Y dược
7.100 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

S\u00c1CH Y H\u1eccC - KI\u1ebeN TH\u1ee8C C\u1ea6N THI\u1ebeT CHO M\u1eccI NG\u01af\u1edcI

\nM\u1ed7i m\u1ed9t ng\u00e0nh ngh\u1ec1 \u0111\u1ec1u \u0111em \u0111\u1ebfn nh\u1eefng \u0111\u00f3ng g\u00f3p kh\u00e1c nhau cho \u0111\u1eddi s\u1ed1ng c\u1ee7a con ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 ng\u00e0nh Y. Ng\u00e0nh ngh\u1ec1 n\u00e0y kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn n\u1ec1n kinh t\u1ebf c\u1ee7a m\u1ed9t \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc m\u00e0 c\u00f2n mang \u00fd ngh\u0129a t\u1ed3n t\u1ea1i c\u1ee7a nh\u00e2n lo\u1ea1i, hi\u1ec7n nay k\u1ebft h\u1ee3p c\u00f9ng c\u00e1c c\u00f4ng ngh\u1ec7 khoa h\u1ecdc hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, Y h\u1ecdc \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang c\u00f3 nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc ti\u1ebfn l\u1edbn trong vi\u1ec7c ch\u0103m s\u00f3c v\u00e0 ch\u1eefa tr\u1ecb c\u00e1c c\u0103n b\u1ec7nh ph\u1ed5 th\u00f4ng \u0111\u1ebfn nh\u1eefng c\u0103n b\u1ec7nh hi\u1ec3m ngh\u00e8o \u0111e d\u1ecda s\u1ef1 sinh t\u1ed3n c\u1ee7a lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi. Ch\u00ednh b\u1edfi t\u1ea7m quan tr\u1ecdng c\u1ee7a m\u00ecnh, ng\u00e0nh Y h\u1ecdc l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng ng\u00e0nh h\u1ecdc m\u0169i nh\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u00fa tr\u1ecdng v\u00e0 \u0111\u1ea7u t\u01b0 \u1edf m\u1ee9c \u0111\u1ed9 \u01b0u ti\u00ean h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i c\u00e1c qu\u1ed1c gia \u0111ang ph\u00e1t tri\u1ec3n & qu\u1ed1c gia ph\u00e1t tri\u1ec3n. \u0110\u1ec3 t\u1ea1o n\u00ean nh\u1eefng nh\u00e2n l\u1ef1c h\u00e0ng \u0111\u1ea7u trong ng\u00e0nh Y h\u1ecdc kh\u00f4ng ch\u1ec9 c\u1ea7n \u0111\u1ebfn nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi b\u00e1c s\u0129 \u0111\u1ed3ng th\u1eddi l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi th\u1ea7y d\u1eabn d\u1eaft c\u00e1c sinh vi\u00ean Y khoa nghi\u00ean c\u1ee9u ph\u00e1t tri\u1ec3n ti\u1ec1m n\u0103ng m\u00e0 c\u00f2n \u1edf kh\u1ea3 n\u0103ng h\u1ecdc t\u1eadp, ti\u1ebfp thu ki\u1ebfn th\u1ee9c c\u1ee7a b\u1ea3n th\u00e2n. S\u00e1ch Y h\u1ecdc ch\u00ednh l\u00e0 m\u1ed9t hi\u1ec7n th\u00e2n c\u1ee7a tri th\u1ee9c, t\u1ea1o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n cho c\u00e1c sinh vi\u00ean ti\u1ebfp c\u1eadn \u0111\u1ebfn nhi\u1ec1u ngu\u1ed3n tri th\u1ee9c chuy\u00ean ng\u00e0nh. \u0110\u1ec3 t\u00ecm mua c\u00e1c lo\u1ea1i s\u00e1ch Y h\u1ecdc, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o NhaSachHoaSen.com - k\u00eanh mua s\u1eafm \u0111i\u1ec7n t\u1eed uy t\u00edn \u0111\u1ea3m b\u1ea3o h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam.\n

T\u1ea1i sao n\u00ean ch\u1ecdn mua s\u00e1ch Y khoa?

\n- M\u1ecdi ki\u1ebfn th\u1ee9c th\u1ef1c h\u00e0nh \u0111\u1ec1u c\u1ea7n \u0111\u1ebfn nh\u1eefng n\u1ec1n t\u1ea3ng l\u00fd thuy\u1ebft v\u1eefng ch\u1eafc. \u0110\u00e2y ch\u00ednh l\u00e0 n\u1ec1n m\u00f3ng v\u1eefng ch\u1eafc tr\u1edf th\u00e0nh ti\u1ec1n \u0111\u1ec1 h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 m\u1edf r\u1ed9ng l\u1edbn h\u01a1n. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t trong ng\u00e0nh Y h\u1ecdc - ng\u00e0nh h\u1ecdc mang t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u1eddi s\u1ed1ng, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t th\u1ef1c ti\u1ec5n n\u00e0y c\u00f2n g\u1eafn li\u1ec1n v\u1edbi sinh m\u1ea1ng c\u1ee7a nh\u1eefng b\u1ec7nh nh\u00e2n, n\u00ean ng\u00e0nh h\u1ecdc n\u00e0y c\u00e0ng c\u00f3 m\u1ed9t s\u1ef1 \u0111\u00f2i h\u1ecfi kh\u1eaft khe \u0111\u1ed1i v\u1edbi vi\u1ec7c n\u1eafm v\u1eefng v\u00e0ng tri th\u1ee9c c\u1ee7a c\u00e1c sinh vi\u00ean Y khoa. \n- S\u00e1ch Y h\u1ecdc c\u00f2n cung c\u1ea5p th\u00eam cho ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng l\u1edbn tri th\u1ee9c v\u1ec1 c\u00e1c th\u1ec3 lo\u1ea1i b\u1ec7nh l\u00fd, c\u00e1c hi\u1ec7n t\u01b0\u1ee3ng th\u01b0\u1eddng g\u1eb7p trong Y khoa,... T\u1eeb nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c t\u01b0\u1edfng ch\u1eebng nh\u01b0 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n n\u00e0y, c\u00f3 th\u1ec3 tr\u1edf th\u00e0nh con \u0111\u01b0\u1eddng m\u1edf ra c\u00f4ng vi\u1ec7c nghi\u00ean c\u1ee9u chuy\u00ean s\u00e2u. Mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng th\u00e0nh t\u1ef1u m\u1edbi cho ng\u00e0nh Y h\u1ecdc, s\u00e2u xa h\u01a1n l\u00e0 m\u1ed9t b\u01b0\u1edbc ti\u1ebfn v\u0129 \u0111\u1ea1i \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00f4ng cu\u1ed9c sinh t\u1ed3n c\u1ee7a lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi. \n- S\u00e1ch Y h\u1ecdc c\u00f2n l\u00e0 m\u1ed9t b\u1eb1ng ch\u1ee9ng s\u1ed1ng ghi l\u1ea1i nh\u1eefng ti\u1ebfn b\u1ed9 trong ng\u00e0nh Y khoa, ph\u1ea3n \u00e1nh m\u1ee9c \u0111\u1ed9 ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a x\u00e3 h\u1ed9i. T\u1eeb \u0111\u00f3 cho ta th\u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea7m quan tr\u1ecdng c\u1ee7a Y h\u1ecdc \u0111\u1ed1i v\u1edbi cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u1ee7a con ng\u01b0\u1eddi.

\n

S\u00e1ch Gi\u1ea3i Ph\u1eabu C\u01a1 Th\u1ec3 Ng\u01b0\u1eddi

\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u00e1ch l\u00e0 m\u1ed9t t\u1ed5ng th\u1ec3 kh\u00e1i qu\u00e1t n\u00eau l\u00ean c\u00e1i nh\u00ecn tr\u1ef1c quan v\u1ec1 b\u1ed9 m\u00f4n gi\u1ea3i ph\u1eabu, c\u00e1c kh\u00eda c\u1ea1nh sinh l\u00ed, qu\u00e1 tr\u00ecnh ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a c\u00e1c b\u1ed9 ph\u1eadn tr\u00ean c\u01a1 th\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi. B\u1eb1ng c\u00f4ng ngh\u1ec7 m\u00f4 ph\u1ecfng 3D c\u00e1c h\u00ecnh \u1ea3nh Y khoa, cu\u1ed1n s\u00e1ch gi\u1ea3i ph\u1eabu n\u00e0y s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n nh\u1eadn bi\u1ebft r\u00f5 n\u00e9t c\u00e1c chi ti\u1ebft tr\u00ean c\u01a1 th\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi, \u0111i s\u00e2u h\u01a1n l\u00e0 c\u00e1c ch\u1ee9c n\u0103ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a m\u1ed7i ph\u1ea7n, \u0111\u1ec3 s\u00e1ch th\u00eam ph\u1ea7n th\u00fa v\u1ecb, c\u00e1c nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n th\u01b0\u1eddng in m\u00e0u.\n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch ti\u00eau bi\u1ec3u: Atlas gi\u1ea3i ph\u1eabu c\u01a1 th\u1ec3 con ng\u01b0\u1eddi, s\u00e1ch ch\u1ec9nh h\u00ecnh, s\u00e1ch c\u00e1c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 c\u01a1 b\u1ea3n trong ph\u1eabu thu\u1eadt t\u1ea1o h\u00ecnh,...

\n

S\u00e1ch v\u1ec1 thu\u1ed1c

\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Lo\u1ea1i s\u00e1ch n\u00e0y gi\u00fap b\u1ea1n \u0111\u1ecdc hi\u1ec3u th\u00eam c\u00e1c ki\u1ebfn th\u1ee9c chung c\u1ee7a nhi\u1ec1u nh\u1eefng lo\u1ea1i thu\u1ed1c, b\u00ean c\u1ea1nh c\u00f4ng d\u1ee5ng s\u00e1ch c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ec1 c\u1eadp th\u00eam v\u1ec1 h\u00ecnh d\u00e1ng c\u00e1ch th\u1ee9c s\u1eed d\u1ee5ng. S\u00e1ch th\u1ec3 hi\u1ec7n t\u1ea7m quan tr\u1ecdng c\u1ee7a d\u01b0\u1ee3c li\u1ec7u trong ch\u1eefa b\u1ec7nh, m\u1ed7i m\u1ed9t v\u1ecb thu\u1ed1c \u0111\u1ec1u l\u00e0 th\u00e0nh qu\u1ea3 c\u1ee7a s\u1ef1 t\u00ecm t\u00f2i nghi\u00ean c\u1ee9u c\u1ee7a c\u00e1c d\u01b0\u1ee3c s\u0129. Th\u00f4ng qua s\u00e1ch ch\u1eefa b\u1ec7nh, s\u00e1ch v\u1ec1 thu\u1ed1c, b\u1ea1n s\u1ebd hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00eam nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec1u b\u1ed5 \u00edch v\u1ec1 thu\u1ed1c c\u0169ng nh\u01b0 s\u1eed d\u1ee5ng thu\u1ed1c nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ee9c kh\u1ecfe.\n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch ti\u00eau bi\u1ec3u: S\u00e1ch nh\u1eefng c\u00e2y thu\u1ed1c v\u00e0 v\u1ecb thu\u1ed1c Vi\u1ec7t Nam, Thu\u1ed1c bi\u1ec7t d\u01b0\u1ee3c v\u00e0 c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng,...

\n

S\u00e1ch th\u1ef1c \u0111\u01a1n ch\u1eefa b\u1ec7nh

\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Ngo\u00e0i vi\u1ec7c d\u00f9ng thu\u1ed1c \u0111\u1ec3 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn h\u00ecnh th\u1ee9c d\u01b0\u1ee1ng sinh t\u1eeb th\u00f3i quen \u0103n u\u1ed1ng \u0111\u1ec3 gi\u00fap c\u01a1 th\u1ec3 kh\u1ecfe m\u1ea1nh, s\u00e1ch \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft d\u1ef1a tr\u00ean n\u1ec1n t\u1ea3ng nghi\u00ean c\u1ee9u y khoa trong \u0103n u\u1ed1ng, c\u00e1ch \u0103n u\u1ed1ng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn c\u01a1 th\u1ec3 con ng\u01b0\u1eddi. \u0110\u1ec3 \u0111i\u1ec1u ti\u1ebft c\u01a1 th\u1ec3 t\u1eeb trong ra ngo\u00e0i b\u1ea1n c\u0169ng c\u1ea7n \u0111\u1ebfn m\u1ed9t ch\u1ebf \u0111\u1ed9 \u0103n u\u1ed1ng kh\u1ecfe m\u1ea1nh ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi ti\u00eau chu\u1ea9n y h\u1ecdc \u0111\u01b0a ra.\n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch ti\u00eau bi\u1ec3u: S\u00e1ch Y h\u1ecdc - th\u1ef1c \u0111\u01a1n ch\u1eefa b\u1ec7nh m\u00e1u nhi\u1ec5m m\u1ee1, Th\u1ef1c \u0111\u01a1n dinh d\u01b0\u1ee1ng cho ng\u01b0\u1eddi m\u1eafc b\u1ec7nh ti\u1ec3u \u0111\u01b0\u1eddng,...

\n

Mua s\u00e1ch Y h\u1ecdc uy t\u00edn v\u1edbi gi\u00e1 c\u1ef1c k\u1ef3 h\u1ea5p d\u1eabn t\u1ea1i NhaSachHoaSen.com

\nV\u1edbi h\u00e0ng tr\u0103m \u0111\u1ea7u s\u00e1ch li\u00ean quan \u0111\u1ebfn ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 s\u00e1ch Y h\u1ecdc, NhaSachHoaSen.com ch\u00ednh l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng ch\u1ecdn l\u1ef1a mua s\u00e1ch ph\u00f9 h\u1ee3p nh\u1ea5t, ch\u1ec9 c\u1ea7n truy c\u1eadp app, l\u1ef1a ch\u1ecdn lo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m mong mu\u1ed1n, ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd nhanh ch\u00f3ng mang s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ebfn t\u1eadn tay b\u1ea1n. Ngo\u00e0i nh\u1eefng \u0111\u1ea7u s\u00e1ch tr\u00ean, NhaSachHoaSen.com c\u0169ng cung c\u1ea5p c\u00e1c \u0111\u1ea7u s\u00e1ch \u0111a d\u1ea1ng v\u1ec1 ch\u1ee7ng lo\u1ea1i v\u00e0 n\u1ed9i dung ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ed1i v\u1edbi nhi\u1ec1u \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng t\u1eeb tr\u1ebb nh\u1ecf \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn. N\u1ebfu b\u1ea1n \u0111ang mu\u1ed1n l\u1ef1a ch\u1ecdn cho m\u00ecnh m\u1ed9t \u0111\u1ea7u s\u00e1ch th\u00fa v\u1ecb v\u1ec1 chuy\u00ean \u0111\u1ec1 Y khoa, c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o th\u00eam c\u00e1c th\u00f4ng tin s\u00e1ch tr\u00ean NhaSachHoaSen.com. Ch\u00fang t\u00f4i xin tr\u00e2n tr\u1ecdng gi\u1edbi thi\u1ec7u \u0111\u1ebfn b\u1ea1n \u0111\u1ecdc nh\u1eefng \u0111\u1ea7u s\u00e1ch \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0a th\u00edch nh\u1ea5t, kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u01b0u \u0111\u00e3i trong m\u1ee9c gi\u00e1 m\u00e0 chi ph\u00ed, t\u1ed1c \u0111\u1ed9 v\u1eadn chuy\u1ec3n s\u00e1ch ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n \u0111\u1ecdc h\u00e0i l\u00f2ng tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i. NhaSachHoaSen.com v\u1edbi d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c kh\u00e1ch h\u00e0ng chuy\u00ean nghi\u1ec7p s\u1ebd khi\u1ebfn b\u1ea1n h\u00e0i l\u00f2ng khi mua s\u1eafm t\u1ea1i NhaSachHoaSen.com.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Sách Y Học