Parenting & Relationships

Parenting & Relationships - Tất cả sản phẩm Parenting & Relationships
45 sản phẩm

[{"content": ["

S\u00e1ch nu\u00f4i d\u1ea1y con \u2013 H\u00e0nh trang x\u00e2y d\u1ef1ng t\u00ednh c\u00e1ch cho b\u00e9

\nNu\u00f4i d\u1ea1y con tr\u1ebb \u0111\u00fang c\u00e1ch lu\u00f4n l\u00e0 m\u1ed1i b\u1eadn t\u00e2m l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a c\u00e1c b\u1eadc ph\u1ee5 huynh. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi l\u1ea7n \u0111\u1ea7u l\u00e0m cha l\u00e0m m\u1eb9, nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \u0111ang g\u1eb7p \u00e1p l\u1ef1c trong vi\u1ec7c ch\u0103m s\u00f3c con c\u00e1i, ho\u1eb7c ngay c\u1ea3 v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \u0111i tr\u01b0\u1edbc nh\u01b0 \u00f4ng b\u00e0\u2026 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ec1u \u00edt nhi\u1ec1u mang nh\u1eefng m\u1ed1i b\u1eadn l\u00f2ng khi ch\u0103m s\u00f3c tr\u1ebb. V\u00e0o nh\u1eefng l\u00fac nh\u01b0 v\u1eady, s\u00e1ch nu\u00f4i d\u1ea1y con tr\u1ebb s\u1ebd l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh \u0111\u00e1ng tin c\u1eady v\u1edbi c\u00e1c b\u1eadc ph\u1ee5 huynh. V\u1eady l\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c cu\u1ed1n s\u00e1ch ph\u00f9 h\u1ee3p, h\u00e3y c\u00f9ng ch\u00fang t\u00f4i \u0111\u1ecdc b\u00e0i vi\u1ebft d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y nh\u00e9!

\n

C\u00e1ch l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u00e1ch nu\u00f4i d\u1ea1y con ph\u00f9 h\u1ee3p

\n- L\u1ef1a ch\u1ecdn s\u00e1ch cho tr\u1ebb v\u1edbi nhi\u1ec1u tranh \u1ea3nh, m\u00e0u s\u1eafc sinh \u0111\u1ed9ng: B\u1ed1 m\u1eb9 n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng t\u1eadp s\u00e1ch \u0111\u01a1n gi\u1ea3n v\u1edbi c\u00e1c h\u00ecnh \u1ea3nh l\u1edbn ho\u1eb7c \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf nhi\u1ec1u m\u00e0u s\u1eafc t\u01b0\u01a1i s\u00e1ng s\u1ebd thu h\u00fat b\u00e9 r\u1ea5t nhi\u1ec1u. M\u1ed9t cu\u1ed1n s\u00e1ch v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u1eef s\u1ebd ch\u1eb3ng khi\u1ebfn b\u00e9 th\u00edch th\u00fa b\u1eb1ng nh\u1eefng s\u00e1ch m\u00e0u s\u1eafc chuy\u00ean d\u00f9ng cho c\u00e1c em b\u00e9.\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u s\u00e1ch ph\u00f9 h\u1ee3p nhu c\u1ea7u c\u1ee7a m\u1eb9 v\u00e0 s\u1edf th\u00edch c\u1ee7a b\u00e9: C\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u lo\u1ea1i s\u00e1ch nu\u00f4i d\u1ea1y con kh\u00e1c nhau \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u gi\u1ea5y b\u00eca, v\u1ea3i hay nh\u1ef1a. \u0110\u1ed1i v\u1edbi s\u00e1ch \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng gi\u1ea5y c\u1ee9ng, kh\u00f4ng n\u00ean ch\u1ecdn s\u00e1ch c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc qu\u00e1 l\u1edbn ho\u1eb7c c\u00f3 th\u1ec3 g\u1eadp d\u1ef1ng \u0111\u1ee9ng l\u00ean v\u00ec g\u00e2y nguy hi\u1ec3m cho con \u1edf c\u00e1c m\u00e9p s\u00e1ch. \u0110\u1ed1i v\u1edbi s\u00e1ch l\u00e0m b\u1eb1ng v\u1ea3i ho\u1eb7c nh\u1ef1a m\u1ec1m s\u1ebd thu\u1eadn ti\u1ec7n h\u01a1n v\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecb \u01b0\u1edbt m\u00e0 kh\u00f4ng l\u00e0m h\u1ecfng, kh\u00e1 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n c\u0169ng r\u1ea5t b\u1eaft m\u1eaft, an to\u00e0n cho tr\u1ebb.\n- C\u00e1c lo\u1ea1i s\u00e1ch cho tr\u1ebb c\u00f3 n\u1ed9i dung gi\u00fap con ph\u00e1t tri\u1ec3n t\u1ed1t:C\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u lo\u1ea1i s\u00e1ch nu\u00f4i d\u1ea1y tr\u1ebb v\u1edbi nh\u1eefng h\u00ecnh \u1ea3nh g\u1ea7n g\u0169i quen thu\u1ed9c trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng h\u00e0ng ng\u00e0y hay \u0111\u01a1n gi\u1ea3n ch\u1ec9 c\u1ea7n l\u00e0 nh\u1eefng c\u00e2u truy\u1ec7n c\u1ed5 t\u00edch. Truy\u1ec7n c\u1ed5 t\u00edch l\u00e0 lo\u1ea1i s\u00e1ch m\u00e0 tr\u1ebb nh\u1ecf n\u00e0o c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c cha m\u1eb9, th\u1ea7y c\u00f4. Nh\u1eefng c\u00e2u chuy\u1ec7n h\u01b0\u1edbng thi\u1ec7n trong truy\u1ec7n c\u1ed5 t\u00edch s\u1ebd gi\u00fap tr\u1ebb h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec1u hay, r\u00e8n luy\u1ec7n t\u00e2m t\u00ednh t\u1ed1t cho tr\u1ebb. C\u00f2n truy\u1ec7n s\u00e1ch v\u1ea3i l\u00e0 lo\u1ea1i s\u00e1ch \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb v\u1ea3i, x\u1ed1p, nh\u1ef1a,.. v\u1edbi nhi\u1ec1u m\u00e0u s\u1eafc b\u1eaft m\u1eaft gi\u00fap b\u00e9 ph\u00e1t tri\u1ec3n kh\u1ea3 n\u0103ng quan s\u00e1t v\u00e0 nh\u1eadn bi\u1ebft ngay t\u1eeb khi c\u00f2n nh\u1ecf. H\u01a1n th\u1ebf n\u1eefa, s\u00e1ch v\u1ea3i c\u00f2n d\u1ec5 gi\u1eb7t d\u1ec5 b\u1ea3o qu\u1ea3n, kh\u00f4ng b\u1ecb h\u01b0 h\u1ea1i nhi\u1ec1u khi cho tr\u1ebb s\u1eed d\u1ee5ng.

\n

S\u00e1ch cho tr\u1ebb s\u01a1 sinh

\n- N\u1ed9i dung: S\u00e1ch cho tr\u1ebb s\u01a1 sinh v\u1edbi nh\u1eefng h\u00ecnh \u1ea3nh th\u1eadt \u0111\u1ec3 b\u00e9 t\u1eadp nh\u00ecn v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1eadn d\u1ea1ng ra t\u1eebng v\u1eadt c\u1ee5 th\u1ec3 v\u1ec1 c\u00e1c con th\u00fa v\u00e0 c\u00e1c v\u1eadt th\u1ec3 kh\u00e1c s\u1ebd gi\u00fap b\u00e9 ph\u00e1t tri\u1ec3n tr\u00ed th\u00f4ng minh v\u00e0 nhanh nh\u1eb9n. V\u1edbi nh\u1eefng h\u00ecnh \u1ea3nh \u0111\u01b0\u1ee3c in tranh m\u00e0u \u0111\u1eb9p m\u1eaft s\u1ebd cu\u1ed1n h\u00fat, h\u1ea5p d\u1eabn c\u00e1c b\u00e9 th\u00eam h\u1ee9ng th\u00fa kh\u00e1m ph\u00e1.\n- T\u00ean s\u00e1ch: S\u00e1ch b\u1ed9 cho b\u00e9 s\u01a1 sinh ( Nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n North parade publishing ), ...

\n

S\u00e1ch d\u1ea1y k\u1ef9 n\u0103ng cho tr\u1ebb

\n- N\u1ed9i dung: S\u00e1ch d\u1ea1y k\u1ef9 n\u0103ng cho tr\u1ebb d\u1ea1y tr\u1ebb nh\u1eefng k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng c\u1ea7n thi\u1ebft nh\u01b0: s\u1ed1ng c\u00f3 tr\u00e1ch nhi\u1ec7m, \u0111\u1ee9c t\u00ednh ki\u00ean tr\u00ec, quy\u1ebft t\u00e2m, giao l\u01b0u, k\u1ebft b\u1ea1n... Trong cu\u1ed1n s\u00e1ch n\u00e0y, tr\u1ebb s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ecdc c\u00e1ch v\u01b0\u1ee3t qua nh\u1eefng kh\u00f3 kh\u0103n, tr\u1edf ng\u1ea1i trong h\u1ecdc t\u1eadp ho\u1eb7c khi ph\u1ea3i l\u00e0m c\u00f4ng vi\u1ec7c n\u00e0o \u0111\u00f3, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi r\u00e8n luy\u1ec7n \u0111\u1ee9c t\u00ednh ki\u00ean tr\u00ec, quy\u1ebft t\u00e2m \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00e0nh c\u00f4ng. N\u1ed9i dung c\u00e1c c\u00e2u chuy\u1ec7n \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c minh h\u1ecda b\u1eb1ng h\u00ecnh \u1ea3nh \u0111\u1eb9p, ng\u1ed9 ngh\u0129nh c\u00f9ng ng\u00f4n t\u1eeb \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, d\u1ec5 hi\u1ec3u, gi\u00fap b\u00e9 ti\u1ebfp thu b\u00e0i h\u1ecdc d\u1ec5 d\u00e0ng.\n- T\u00ean s\u00e1ch: S\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng Little children's christmas activity book Usborne ( Nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n Usborne Publishing Ltd)

\n

Mua s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u00e1ch nu\u00f4i d\u1ea1y tr\u1ebb t\u1ea1i NhaSachHoaSen.com

\nN\u1ebfu b\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm ki\u1ebfm \u0111\u1ecba ch\u1ec9 \u0111\u1ec3 mua nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u00e1ch nu\u00f4i d\u1ea1y tr\u1ebb th\u00ec c\u00f2n ch\u1edd \u0111\u1ee3i g\u00ec n\u1eefa m\u00e0 kh\u00f4ng nhanh tay truy c\u1eadp ngay website NhaSachHoaSen.com \u0111i n\u00e0o. T\u1ea1i trang web mua s\u1eafm n\u00e0y, ch\u00fang t\u00f4i cung c\u1ea5p \u0111\u1ebfn qu\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u00f3c gi\u1ea3 v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i b\u1ea5t ng\u1edd. D\u00f9 ng\u1ed3i ngay t\u1ea1i nh\u00e0, b\u1ea1n v\u1eabn c\u00f3 th\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu cho m\u00ecnh nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng tuy\u1ec7t v\u1eddi. H\u00e3y nhanh tay ch\u1ecdn NhaSachHoaSen.com \u0111\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m nh\u1eefng th\u00fa v\u1ecb c\u1ee7a cu\u1ed9c s\u1ed1ng.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Parenting & Relationships