How-to - Self Help

How-to - Self Help - Tất cả sản phẩm Sách hướng dẫn kỹ năng sống, kinh nghiệm, rèn luyện, hoàn thiện bản thân và các kỹ năng khác, giúp bạn có cuộc sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.
1.069 sản phẩm
Trang 1/23

[{"content": ["

S\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng \u2013 \u0111\u1ecdc \u0111\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i cu\u1ed9c s\u1ed1ng t\u1ed1t \u0111\u1eb9p h\u01a1n

\nCh\u00fang ta \u0111\u1ec1u bi\u1ebft s\u00e1ch mang l\u1ea1i r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec1u tuy\u1ec7t v\u1eddi trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng, n\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n ph\u00e1t tri\u1ec3n k\u0129 n\u0103ng m\u1ec1m th\u00ec nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch n\u00f3i v\u1ec1 k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng l\u00e0 m\u1ed9t s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u1ea7n thi\u1ebft v\u00e0 quan tr\u1ecdng.

\n

Nh\u1eefng ti\u00eau ch\u00ed \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn s\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng t\u1ed1t

\n- Ch\u1ecdn s\u00e1ch ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ed9 tu\u1ed5i: T\u00f9y theo t\u1eebng \u0111\u1ed9 tu\u1ed5i c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc s\u1ebd c\u00f3 nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch d\u1ea1y k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng v\u1edbi nh\u1eefng th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p t\u1eeb \u0111\u01a1n gi\u1ea3n \u0111\u1ebfn ph\u1ee9c t\u1ea1p truy\u1ec1n t\u1ea3i \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc. V\u00e0 t\u00f9y theo t\u1eebng tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p c\u1ee5 th\u1ec3 h\u00e3y quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u00e1ch \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o cu\u1ed1n s\u00e1ch \u0111\u00f3 th\u1ef1c s\u1ef1 gi\u00fap b\u1ea1n h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng c\u1ea7n thi\u1ebft.\n- N\u1ed9i dung: n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch d\u1ea1y k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng c\u00f3 n\u1ed9i dung g\u1ea7n g\u0169i v\u1edbi \u0111\u1eddi s\u1ed1ng th\u01b0\u1eddng ng\u00e0y, nh\u01b0 v\u1eady ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc s\u1ebd c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng ti\u1ebfp c\u1eadn v\u00e0 th\u1ef1c h\u00e0nh c\u00e1c k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng m\u1ed7i ng\u00e0y.\n- Th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p t\u1eeb cu\u1ed1n s\u00e1ch:m\u1ed9t cu\u1ed1n s\u00e1ch d\u1ea1y k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng hay l\u00e0 m\u1ed9t cu\u1ed1n s\u00e1ch ch\u1ee9a \u0111\u1ef1ng nh\u1eefng th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a trong \u0111\u1eddi s\u1ed1ng th\u01b0\u1eddng ng\u00e0y, \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc sau khi \u0111\u1ecdc xong c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ef1 suy ng\u1eabm v\u00e0 r\u00fat ra \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng b\u00e0i h\u1ecdc qu\u00fd gi\u00e1 v\u00e0 giao ti\u1ebfp v\u00e0 \u1ee9ng x\u1eed trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng.

\n

S\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng c\u00f4ng vi\u1ec7c

\n- Gi\u00e1 tr\u1ecb: S\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng c\u00f4ng vi\u1ec7c s\u1ebd cho b\u1ea1n c\u00f3 c\u00e1ch nh\u00ecn th\u1ea5u \u0111\u00e1o c\u00e1c chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u00eam \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c, tho\u1ea3i m\u00e1i h\u01a1n v\u00e0 ho\u00e0n th\u00e0nh nhi\u1ec1u c\u00f4ng vi\u1ec7c h\u01a1n m\u00e0 \u00edt t\u1ed1n c\u00f4ng s\u1ee9c. Ai c\u0169ng lu\u00f4n mong mu\u1ed1n ho\u00e0n th\u00e0nh xu\u1ea5t s\u1eafc c\u00f4ng vi\u1ec7c. Tuy nhi\u00ean, b\u1ea1n c\u0169ng s\u1ebd ph\u1ea3i n\u1ebfm tr\u1ea3i cu\u1ed9c s\u1ed1ng theo c\u00e1ch m\u00e0 b\u1ea1n ng\u00e0y c\u00e0ng kh\u00f3 n\u1eafm b\u1eaft, n\u1ebfu kh\u00f4ng mu\u1ed1n n\u00f3i l\u00e0 kh\u00f4ng th\u1ec3 n\u1eafm b\u1eaft \u0111\u01b0\u1ee3c khi ph\u1ea3i l\u00e0m vi\u1ec7c qu\u00e1 nhi\u1ec1u. Trong th\u1ebf gi\u1edbi th\u01b0\u1eddng ng\u00e0y c\u1ee7a b\u1ea1n, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m vi\u1ec7c hi\u1ec7u qu\u1ea3 trong khi v\u1eabn c\u00f3 cu\u1ed9c s\u1ed1ng \u0111\u1ea7y th\u00fa v\u1ecb v\u00e0 \u0111am m\u00ea nh\u1edd v\u00e0o nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng c\u00f4ng vi\u1ec7c gi\u00e1 tr\u1ecb n\u00e0y.\n- N\u1ed9i dung: Cu\u1ed1n s\u00e1ch ti\u1ebft l\u1ed9 nh\u1eefng b\u00ed m\u1eadt, h\u1ec7 th\u1ed1ng \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh t\u00e2m tr\u00ed gi\u00fap b\u1ea1n l\u00e0m ch\u1ee7 nhi\u1ec1u t\u00ecnh hu\u1ed1ng trong c\u00f4ng vi\u1ec7c h\u00e0ng ng\u00e0y. H\u1ec7 th\u1ed1ng \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh t\u00e2m tr\u00ed m\u00e0 t\u00e1c gi\u1ea3 ti\u1ebft l\u1ed9 trong cu\u1ed1n s\u00e1ch n\u00e0y s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n l\u00e0m ch\u1ee7 nhi\u1ec1u t\u00ecnh hu\u1ed1ng trong c\u00f4ng vi\u1ec7c m\u00e0 b\u1ea1n kh\u00f4ng mong mu\u1ed1n. Cu\u1ed1n s\u00e1ch c\u0169ng s\u1ebd trang b\u1ecb cho b\u1ea1n nh\u1eefng ti\u1ec1n \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec1u b\u1ea1n m\u01a1 \u01b0\u1edbc, nh\u01b0 s\u1ef1 b\u00ecnh y\u00ean trong t\u00e2m tr\u00ed, s\u1ef1 th\u1ea5u hi\u1ec3u b\u1ea3n th\u00e2n, s\u1ef1 th\u00e0nh \u0111\u1ea1t v\u1ec1 m\u1eb7t t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1ef1 h\u00f2a h\u1ee3p trong nh\u1eefng m\u1ed1i quan h\u1ec7 gi\u1eefa ng\u01b0\u1eddi v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi.

\n

S\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng x\u00e3 h\u1ed9i

\n- Gi\u00e1 tr\u1ecb: Cu\u1ed1n s\u00e1ch gi\u00fap ch\u00fang ta r\u00e8n luy\u1ec7n k\u1ef9 n\u0103ng x\u00e3 h\u1ed9i c\u1ee7a m\u00ecnh v\u1edbi c\u00e1ch suy ngh\u0129 t\u00edch c\u1ef1c, \u00fd ch\u00ed ki\u00ean c\u01b0\u1eddng v\u00e0 kh\u1ea3 n\u0103ng x\u1eed l\u00fd c\u00e1c t\u00ecnh hu\u1ed1ng ph\u00e1t sinh khi g\u1eb7p kh\u00f3 kh\u0103n. Thay v\u00ec nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c l\u00fd thuy\u1ebft kh\u00f4 khan, b\u1ed9 s\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng x\u00e3 h\u1ed9i kh\u00f4ng qu\u00e1 t\u1eadp trung v\u00e0 c\u00e1c gi\u1ea3i ph\u00e1p m\u00e0 l\u00e0 m\u1ed9t t\u1eadp h\u1ee3p nh\u1eefng c\u00e2u chuy\u1ec7n, tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111\u1ea7y m\u00e0u s\u1eafc nh\u01b0ng c\u0169ng r\u1ea5t tr\u00ed tu\u1ec7 h\u00e0m x\u00fac v\u00e0 gi\u00e0u t\u00ednh tri\u1ebft l\u00fd nh\u00e2n v\u0103n. Qua nh\u1eefng c\u00e2u chuy\u1ec7n trong m\u1ed7i cu\u1ed1n s\u00e1ch ch\u00fang ta c\u00f3 th\u1ec3 r\u00fat ra nh\u1eefng b\u00e0i h\u1ecdc \u00fd ngh\u0129a t\u1eeb \u0111\u00f3 suy ng\u1eabm v\u00e0 ho\u00e0n thi\u1ec7n k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng c\u1ee7a m\u00ecnh m\u1ed7i ng\u00e0y.\n- N\u1ed9i dung: V\u1edbi c\u00e1ch ti\u1ebfp c\u1eadn v\u1ea5n \u0111\u1ec1 v\u00f4 c\u00f9ng m\u1edbi m\u1ebb b\u1ed9 s\u00e1ch kh\u00f4ng ch\u1ec9 gi\u00fap \u0111\u1ed9c gi\u1ea3 trau d\u1ed3i k\u1ef9 n\u0103ng x\u00e3 h\u1ed9i m\u00e0 c\u00f2n \u0111em \u0111\u1ebfn nh\u1eefng ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p s\u1ed1ng t\u1ef1 l\u1eadp \u0111\u1ec3 m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi trong ch\u00fang ta c\u00f3 th\u1ec3 tr\u01b0\u1edfng th\u00e0nh h\u01a1n trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng h\u00e0ng ng\u00e0y. V\u1edbi nh\u1eefng h\u00ecnh \u1ea3nh minh h\u1ecda sinh \u0111\u1ed9ng c\u0169ng nh\u01b0 nh\u1eefng t\u00ecnh hu\u1ed1ng g\u1ea7n g\u0169i v\u1edbi th\u1ef1c t\u1ebf trong b\u1ed9 s\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng x\u00e3 h\u1ed9i b\u1ea1n \u0111\u1ecdc s\u1ebd d\u1ec5 d\u00e0ng h\u1ecdc h\u1ecfi \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng v\u00e0 \u00e1p d\u1ee5ng ch\u00fang v\u00e0o cu\u1ed9c s\u1ed1ng h\u00e0ng ng\u00e0y.

\n

Mua s\u00e1ch k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng v\u1edbi gi\u00e1 t\u1ed1t t\u1ea1i NhaSachHoaSen.com

\n\u0110\u1ebfn ngay v\u1edbi trang web th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed NhaSachHoaSen.com ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu cu\u1ed1n s\u00e1ch d\u1ea1y k\u1ef9 n\u0103ng s\u1ed1ng \u0111ang hot nh\u1ea5t hi\u1ec7n nay. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn mua nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch \u01b0ng \u00fd n\u00e0y t\u1ea1i trang web th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed NhaSachHoaSen.com. \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang web th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed v\u1edbi nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00e0ng h\u00f3a \u0111a d\u1ea1ng \u0111\u1ebfn t\u1eeb nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng tr\u00ean th\u1ebf gi\u1edbi v\u00e0 kh\u00f4ng ch\u1ec9 th\u1ebf, NhaSachHoaSen.com c\u00f2n c\u00f3 ch\u00ednh s\u00e1ch giao h\u00e0ng nhanh tr\u00ean to\u00e0n qu\u1ed1c. H\u00e3y th\u1eed \u0111\u1ebfn v\u1edbi NhaSachHoaSen.com ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m d\u1ecbch v\u1ee5 mua s\u1eafm online h\u1ea5p d\u1eabn n\u00e0y b\u1ea1n nh\u00e9!

"], "heading": ""}]

Xu hướng How-to - Self Help