Science - Technology

Science - Technology - Tất cả sản phẩm science, technology, Africa, Asia, guidebook series
234 sản phẩm
Trang 1/5

[{"content": ["

S\u00e1ch khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt \u2013 Ng\u01b0\u1eddi th\u1ea7y c\u1ee7a c\u00e1c k\u1ef9 s\u01b0, nh\u00e0 nghi\u00ean c\u1ee9u khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt

\r\nS\u00e1ch khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt l\u00e0 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch ph\u1ee5c v\u1ee5 cho vi\u1ec7c \u0111\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 n\u00e2ng cao tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 trong l\u0129nh v\u1ef1c chuy\u00ean m\u00f4n ng\u00e0nh khoa h\u1ecdc v\u00e0 k\u1ef9 thu\u1eadt d\u00e0nh cho c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng t\u1eeb h\u1ecdc sinh tr\u01b0\u1eddng trung c\u1ea5p ngh\u1ec1 v\u00e0 cao \u0111\u1eb3ng, \u0111\u1ebfn gi\u00e1o vi\u00ean trong c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng d\u1ea1y ngh\u1ec1 v\u00e0 c\u1ea3 k\u1ef9 thu\u1eadt vi\u00ean, k\u1ef9 s\u01b0 \u0111ang ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong ng\u00e0nh k\u1ef9 thu\u1eadt. V\u1edbi n\u1ed9i dung phong ph\u00fa bao g\u1ed3m nhi\u1ec1u l\u0129nh v\u1ef1c th\u1ef1c ti\u1ec5n cho cu\u1ed9c s\u1ed1ng, s\u00e1ch l\u00e0 kim ch\u1ec9 nam cho c\u00e1c k\u1ef9 s\u01b0 t\u01b0\u01a1ng lai v\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi nghi\u00ean c\u1ee9u trong l\u0129nh v\u1ef1c khoa h\u1ecdc v\u00e0 k\u1ef9 thu\u1eadt.

\r\n

Ti\u00eau ch\u00ed l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u1ea7u s\u00e1ch khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt

\r\n- N\u1ed9i dung: C\u1ea7n l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u00e1ch c\u00f3 n\u1ed9i dung li\u00ean quan \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u00e1c th\u00e0nh t\u1ef1u khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ec3m ch\u1ee9ng v\u00e0 x\u00e1c nh\u1eadn ch\u1eb7t ch\u1ebd. S\u00e1ch c\u00f3 l\u1ed1i tr\u00ecnh b\u00e0y r\u00e0nh m\u1ea1ch, d\u1ec5 hi\u1ec3u v\u00e0 logic.\r\n- Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc: Khi b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn m\u1ed9t cu\u1ed1n s\u00e1ch ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 v\u00e0 ki\u1ebfn th\u1ee9c c\u1ee7a m\u00ecnh, \u0111i\u1ec1u n\u00e0y s\u1ebd khi\u1ebfn b\u1ea1n d\u1ec5 d\u00e0ng hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c n\u1ed9i dung trong s\u00e1ch, t\u1eeb \u0111\u00f3 v\u1eadn d\u1ee5ng nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c trong \u0111\u00f3 v\u00e0o th\u1ef1c t\u1ebf.\r\n- T\u00e1c gi\u1ea3 v\u00e0 nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n: L\u1ef1a ch\u1ecdn s\u00e1ch \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft t\u1eeb m\u1ed9t t\u00e1c gi\u1ea3 c\u00f3 uy t\u00edn v\u00e0 ki\u1ebfn th\u1ee9c phong ph\u00fa s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 th\u00eam \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ki\u1ebfn th\u1ee9c b\u1ed5 \u00edch, v\u00e0 khi l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n c\u00f3 uy t\u00edn s\u1ebd \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng b\u1ea3n in c\u1ee7a s\u00e1ch ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u01a1n.\r\n- \u0110\u1ed9 tu\u1ed5i: M\u1ed7i l\u1ee9a tu\u1ed5i s\u1ebd c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u0111\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 l\u0129nh h\u1ed9i ki\u1ebfn th\u1ee9c kh\u00e1c nhau, b\u1ea1n kh\u00f4ng th\u1ec3 b\u1eaft m\u1ed9t \u0111\u1ee9a tr\u1ebb 10 tu\u1ed5i c\u00f3 th\u1ec3 hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c ng\u00f4n ng\u1eef c\u1ee7a nh\u1eefng quy\u1ec3n s\u00e1ch khoa h\u1ecdc d\u00e0nh cho ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn. V\u00ec th\u1ebf, t\u00f9y theo l\u1ee9a tu\u1ed5i m\u00e0 b\u1ea1n ch\u1ecdn 1 quy\u1ec3n s\u00e1ch khoa h\u1ecdc \u2013 k\u1ef9 thu\u1eadt ph\u00f9 h\u1ee3p.

\r\n

S\u00e1ch khoa h\u1ecdc d\u00e0nh cho thi\u1ebfu nhi

\r\n- N\u1ed9i dung: Nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch khoa h\u1ecdc d\u00e0nh cho tr\u1ebb em l\u00e0 kho tr\u00ed th\u1ee9c tuy\u1ec7t v\u1eddi \u0111\u1ec1 c\u1eadp \u0111\u1ebfn nh\u1eefng ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 tr\u1ebb th\u00edch t\u00ecm hi\u1ec3u nh\u01b0: con s\u1ed1 v\u00e0 h\u00ecnh d\u1ea1ng, th\u1ebf gi\u1edbi quanh ta ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o, th\u1ebf gi\u1edbi v\u1eadt ch\u1ea5t, sinh v\u1eadt v\u00e0 kh\u00f4ng gian,... t\u1eeb \u0111\u00f3 k\u00edch th\u00edch s\u1ef1 t\u00f2 m\u00f2 h\u1ecdc h\u1ecfi c\u1ee7a tr\u1ebb v\u1ec1 th\u1ebf gi\u1edbi xung quanh, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi cung c\u1ea5p cho b\u00e9 ki\u1ebfn th\u1ee9c khoa h\u1ecdc \u0111\u1ea7u ti\u00ean, gi\u00fap b\u00e9 tr\u1edf n\u00ean y\u00eau th\u00edch c\u00e1c m\u00f4n h\u1ecdc t\u1ef1 nhi\u00ean h\u01a1n. S\u1ea3n ph\u1ea9m mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng th\u00f4ng tin th\u00fa v\u1ecb v\u1ec1 th\u1ebf gi\u1edbi t\u1ef1 nhi\u00ean, con ng\u01b0\u1eddi, \u0111\u1ed9ng v\u1eadt... M\u1ed7i ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00ecnh b\u00e0y m\u1ed9t c\u00e1ch khoa h\u1ecdc, s\u00fac t\u00edch v\u00e0 h\u1ea5p d\u1eabn, k\u00edch th\u00edch s\u1ef1 t\u00f2 m\u00f2, ham hi\u1ec3u bi\u1ebft c\u1ee7a tr\u1ebb.\r\n- T\u00ean s\u00e1ch: 365 tr\u00f2 ch\u01a1i khoa h\u1ecdc kh\u00f3 m\u00e0 d\u1ec5, d\u1ec5 m\u00e0 kh\u00f3, khoa h\u1ecdc c\u1ef1c ng\u1ea7u,...\r\n- Nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n: Nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n Thanh Ni\u00ean, nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n Nh\u00e3 Nam,...

\r\n

S\u00e1ch k\u1ef9 thu\u1eadt c\u01a1 kh\u00ed

\r\n- N\u1ed9i dung: Nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch k\u1ef9 thu\u1eadt c\u01a1 kh\u00ed l\u00e0 nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch gi\u1edbi thi\u1ec7u chi ti\u1ebft v\u1ec1 c\u00f4ng ngh\u1ec7 v\u00e0 k\u1ef9 n\u0103ng c\u01a1 kh\u00ed. B\u1eb1ng vi\u1ec7c v\u1eadn d\u1ee5ng ki\u1ebfn th\u1ee9c c\u1ee7a nhi\u1ec1u ng\u00e0nh nh\u01b0: k\u1ef9 n\u0103ng k\u1ef9 thu\u1eadt, k\u1ef9 n\u0103ng kinh t\u1ebf, c\u00f4ng ngh\u1ec7, s\u01b0 ph\u1ea1m,... trong h\u1ec7 th\u1ed1ng d\u1ea1y ngh\u1ec1 c\u1ee7a c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u00e0o t\u1ea1o chuy\u00ean nghi\u1ec7p. Nh\u1eefng quy\u1ec3n s\u00e1ch n\u00e0y s\u1ebd l\u00e0 b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh y\u00eau th\u00edch cho nh\u1eefng ai \u0111am m\u00ea l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0y.\r\n- T\u00ean s\u00e1ch: K\u1ef9 thu\u1eadt s\u1eeda ch\u1eefa \u00f4 t\u00f4 n\u00e2ng cao,...\r\n- Nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n: Nh\u00e0 xu\u1ea5t b\u1ea3n B\u00e1ch Khoa H\u00e0 N\u1ed9i,...

\r\n

\u0110\u1eb7t mua s\u00e1ch khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt t\u1ea1i NhaSachHoaSen.com

\r\nNh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt s\u1ebd cung c\u1ea5p cho b\u1ea1n r\u1ea5t nhi\u1ec1u ki\u1ebfn th\u1ee9c b\u1ed5 \u00edch. Ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady, h\u00e3y click \u0111\u1eb7t mua ngay c\u00e1c cu\u1ed1n s\u00e1ch khoa h\u1ecdc k\u1ef9 thu\u1eadt tr\u00ean NhaSachHoaSen.com \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn m\u1ee9c gi\u00e1 h\u1ea5p d\u1eabn c\u00f9ng d\u1ecbch v\u1ee5 giao h\u00e0ng nhanh ch\u00f3ng kh\u1eafp m\u1ecdi n\u01a1i. B\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c mua s\u1eafm ti\u1ec7n l\u1ee3i trong s\u1ef1 ph\u1ee5c v\u1ee5 t\u1eadn t\u00ecnh c\u1ee7a \u0111\u1ed9i ng\u0169 nh\u00e2n vi\u00ean c\u0169ng nh\u01b0 nhi\u1ec1u ch\u00ednh s\u00e1ch \u01b0u \u0111\u00e3i. NhaSachHoaSen.com l\u00e0 nh\u1eefng l\u1ef1a ch\u1ecdn mua s\u1eafm s\u00e1ng su\u1ed1t s\u1ebd kh\u00f4ng khi\u1ebfn b\u1ea1n th\u1ea5t v\u1ecdng.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Science - Technology